Przemysłowe sprawy

Odrzuty szkodliwe – co z nimi zrobić?

zarządzanie niebezpiecznymi odpadami
Nieczystości niebezpieczne to odpady, jakie po przedostaniu się do środowiska naturalnego, mogą stanowić dla niego zagrożenie. Źródłami odrzutów niebezpiecznych są głównie przemysł, rolnictwo, usługi związane z ochroną zdrowia, oraz lecznice i laboratoria badawcze.

usuwanie niebezpiecznych odpadów
Autor: U.S. Army Corps of Engineers Savannah District
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady niebezpieczne mogą być składowane tylko i wyłącznie na celowo przygotowanych składowiskach, albo prawidłowo zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych. Rejestr owych odrzutów jest stworzona przez stosowne władze. Odpady niebezpieczne znajdują się także w naszych mieszkaniach. Są to detergenty, środki czystości do toalet i kuchni, także ich opakowania, rozpuszczalniki i ich opakowania, wywabiacze plam, wybielacze, opakowania dezodorantów, zużyte baterie, żarówki rtęciowe, termometry, lekarstwa.

ochrona przed niebezpiecznymi odpadami
Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Kluczowe efekty negatywnego oddziaływania odrzutów na środowisko, to przenikanie szkodliwych substancji do gleby, rozkwit zarazków chorobotwórczych, emisja szkodliwych gazów
Wyjątkowe odpady (zobacz tonsmeier cennik) niebezpieczne potrzebują specjalnych reguł działania. Do odrzutów owych zaliczane są nieczystości zawierające PCB, nieczystości (szczegóły pod adresem http://www.maragency.pl/kategoria/oczyszczalnie-przemyslowe/flotator/6/) azbestowe, oleje smarowe, baterie i akumulatory, oraz odpady lekarskie i weterynaryjne – odpady szkodliwe.

Odpady niebezpieczne promieniotwórcze są tworzone w czasie produkowania, przechowywania, również użytkowania materiałów atomowych i źródeł promieniotwórczych, również użytkowań i kasacji obiektów jądrowych. Są to nieczystości stałe, płynne, bądź gazowe, zawierające materiały promieniotwórcze, lub skażone tymi materiałami. Mogą one być nisko czynne, umiarkowanej aktywności, także wysoce aktywne.

Z definicji odrzutów niebezpiecznych wynika, iż stanowią one osobliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, w związku z tym gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady niebezpieczne nie mogą być wyrzucane razem z pozostałymi odpadami. Każdym winno zależeć na tym, ażeby oszczędzać otoczenie dla przyszłych pokoleń. Toteż wszyscy muszą starać się o to, żeby odpady niebezpieczne znalazły się w stosownym dla nich miejscu. Szczegółowe wytyczne gospodarzenia odrzutami precyzuje przepis o odrzutach.